David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Risikovurdering

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet (Internkontrollforskriften) krever at bedriften kartlegger farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det finnes ulike typer risikokartleggingsverktøy avhengig av bedriftens behov for grad av kartlegging

I en god risikovurdering ser man på arbeidsoppdraget, hvilket utstyr som skal brukes. Hva kan gå galt? Hvilke følger vil det få om noe går galt? Hvilke risiko foreligger i denne arbeidssituasjonen?

SBHT kan bistå med:

Gjennomføring av risikovurdering
Vurdering av risiko for helsefare
Gi innspill til tiltak i etterkant av gjennomført risikovurdering